แชร์ Twitter   
688
  

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,คณะศิลปศาสตร์,จัดโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา (กิจกรรมที่ 1) ณ ห้องเรียน CE 11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่กำลังจะเข้ารับการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีจิตบริการ ตรงต่อเวลา และทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โครงการดังกล่าว ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ คอยดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งโครงการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ดร.เบญจพร เทพสีหนู ประธานหลักสูตร ศศ.. (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์

ตัวแทนกล่าวเปิดและปิดโครงการ :

ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

วิทยากรผู้ดำเนินโครงการ :

อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์รติรัตน์ หอมลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์           


ข้อมูล : อาจารย์นริศา ไพเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นริศา ไพเจริญ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2562 10:18:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน