แชร์ Twitter   
639
  

     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่เยาวชนท้องถิ่น ปีที่ 2 หรือ GIS Day 2019 ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้เห็นถึงความก้าวหน้าวิทยาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,จัดโครงการบริการวิชาการ,เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่เยาวชนท้องถิ่น,ปีที่,2,หรือ,GIS,Day,2019,ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้เห็นถึงความก้าวหน้าวิทยาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

             เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่เยาวชนท้องถิ่น ปีที่ 2 หรือ GIS Day 2019 โดยมี ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ เผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้เห็นถึงความก้าวหน้าและประโยชน์ของวิทยาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีต่อชุมชนและสังคม และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจในการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โดยภายในโครงการมีการประกวดภาพวาดผ่านสื่อโปสเตอร์และอินเตอร์เน็ต กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ และมีเวทีสำหรับดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาภูมิสารสนเทศศาสตร์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีครูและนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพะเยาเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 200 คน
ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 14:46:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน