แชร์ Twitter   
809
  

วิศวฯ มพ. คว้ารางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” ต่อเนื่อง 9 ปี

วิศวฯ,มพ.,คว้ารางวัล,“ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี,2019”,ต่อเนื่อง,9,ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤพล สุรพร สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” (Quality Youths Scholarship of The Year 2019) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เข้ารับมอบรางวัลในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ณพล ศรีศักดา และอาจารย์ วรจักร จันทร์แว่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” (Quality Persons of The Year 2019) และช่วยดูแลนิสิตเป็นอย่างดี
ภาพ :   อ. วรจักร จันทร์แว่น   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 14:53:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน