แชร์ Twitter   
769
  

     มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ฟื้นใจคนฯ”

มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมขับเคลื่อนโครงการ,“ฟื้นใจคนฯ”

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นำทีมวิจัย “ฟื้นใจคนฯ” ประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา เมื่อวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยงานวิจัย “ฟื้นใจคนฯ” ที่มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาจนสำเร็จไปในระยะที่ 1 สามารถจัดทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา พัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามนโยบาย “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” และได้วางแผนดำเนินการระยะที่ 2 เพื่อขยายพื้นที่การวิจัย “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยาเพื่อสร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุนวัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา” ทั้งนี้ ทีมวิจัย “ฟื้นใจคนฯ” นำโดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา จำนวน 8 อปท. นำโดย นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และ นายก อบต.แม่นาเรือ นายก อบต.แม่ใส นายก อบต.บ้านตุ่น นายก อบต.ดอกคำใต้ ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มีมติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562ภาพ :   นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ , ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)   
ข้อมูล/ข่าว :    ยุทธพงษ์ ยะตา   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 15:20:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน