แชร์ Twitter   
1126
  

     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะนิติศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา,โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด,อาเดนาวร์,จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพะเยาแกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนและผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วม จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยุติธรรมสร้างสุขด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน: ประสบการณ์และการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนาประปรกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒธร ยาวิเริง ผู้พิพาษาศาลจังหวัดพะเยา นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดพะเยา นายต่วนกฤต จันทะนะผู้ และ นางสาวกฤชอร เมืองมาธนาบุญ ผู้แทนจากเครือข่ายศูนยยุติธรรมชุมชนจังหวัดพะเยา และผู้ช่วยอุดม งามเมืองสกุล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และกิจกรรม “สถานีความรู้: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” สถานีที่ 1. ข้อพิพาท : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ? สถานีที่ 2. ผู้ไกล่เกลี่ย ? สถานีที่ 3. ข้อตกลงระงับข้อพิพาท ? และสถานีที่ 4. การขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ? กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เทคนิคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาอุปสรรค์และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมเชื่อมโยงกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 15:56:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน