แชร์ Twitter   
701
  

     นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์

เป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ในสาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้า (ระดับสูง) ณ ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง จัดฝึกระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562 นิสิตที่ผ่านการประเมินของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองความรู้ความสามารถของนิสิตและเพิ่มโอกาสการมีงานทำในอนาคต

ในโอกาสนี้ นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกและกล่าวให้โอวาสกับนิสิตที่เข้าร่วม การนำนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการเข้าฝึกอบรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ผ่านความร่วมมือที่ทางคณะฯ ได้พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ภาพ :   ดร. อภิชาต บัวกล้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. อภิชาต บัวกล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 20:37:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน