แชร์ Twitter   
700
  

     บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Projects

Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Projects
ในระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.บรรเทิง ยานะ อาจารย์ประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Projects ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส) กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ในการอบรมครั้งนี้ มีการนำเสนอความสำคัญของเทคโนโลยี DLT (Distributed Ledger Technology) จุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนโครงการต้นแบบที่ ITU ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้จริง พร้อมทั้งจัด Workshop เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ DLT สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการสัมนาดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา (Mr. Skylar Hurwitz : ITU Expert) และประเทศออสเตรเลีย (Mr. Jamie Cerexhe : ITU Expert) เข้าร่วมบรรยาย ณ โรงแรมแลงแคสเตอร์ กรุงเทพ


ภาพ :   ดร.บรรเทิง ยานะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.บรรเทิง ยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 20:42:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน