คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 15/11/2562 16:58:58น. 605

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปฎิบัติงสหกิจศึกษา

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ทางสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปฎิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นิสิตชั้นปีที่ 5 ของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก “ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย” คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มาสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมตัวก่อนไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ถ่ายทอดเทคนิคกลยุทธ์ในการทำงาน การเข้าสังคม และการให้ความรู้ในการเสนองานที่โดนใจ พร้อมด้วย “ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา” คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาแนะนำในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มารยาท และการสื่อการในองค์กรและปิดท้ายด้วย “ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์” สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อธิบายขั้นตอนในการปฎิบัติตัวในสถานประกอบการ กิจกรรมระหว่างปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและหลังกลับจากปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะการพัฒนาตนเอง มีความประพฤติเป็นที่น่าประทับใจ และสามารถนำความรู้ทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม “เพียบพร้อมวิชาการ สู้งาน ปฏิบัติได้จริง”
ภาพ :   ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 16:58:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน