แชร์ Twitter   
1296
  

ทีม Super Cool ของสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เพื่อไปแข่งขันหาสุดยอดแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรมในสนามแข่งขัน R2M 2020 ระดับประเทศ

ทีม_Super_Coolผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

     ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นำตัวแทนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันในโครงการเส้นทางสู่นวัตวิณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ทีม ซึ่งมีตัวแทนจากนิสิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ นางสาวชนากานต์ อินตุ้ย, นายรัตพล จอมแปง, นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน, นางสาวณัฐธิดา  คล้อยปาน และนายวรากร แก่นทอง สาขาวิชาการตลาด  นางสาวพาณิภัค พึ่งอินทร์, นางสาวศศินา นากแก้วนาง และสาวประภากรศิลป์ เพ็งพุฒ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ วิธีคิด การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี

     โดยผลการตัดสินการแข่งขัน Research to Market 2020 : R2M 2020 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งนี้ ทีม Super Cool มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงานวิจัยอาหารเสริมสูตรเย็นสำหรับไก่พันธุ์ไข่ ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เพื่อไปแข่งขันหาสุดยอดแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรมในสนามแข่งขัน R2M 2020 ระดับประเทศต่อไป


สมาชิกทีม Super Cool ได้แก่

   1.นายวรากร แก่นทอง สาขาวิชาการตลาด

   2.นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน สาขาวิชาการตลาด

   3.นางสาวณัฐธิดา คล้อยปาน สาขาวิชาการตลาด

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

   4.นางสาวเภาวดี ศรีสอาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์

   5.นายไชยวัฒน์ สืบศักดิ์วงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ได้แก่

   1. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

   3. นายสาธิต อนุปิม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภาพ :   อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ /ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 18:30:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน