Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::403

     ทีมนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ลงพื้นที่ด่านบ้านฮวก และด่านปางมอน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา_บ้านฮวก_รถไฟลาว-จีน

   ด่านชายแดนบ้านฮวก-กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีอาณาเขตติดกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว กำหนดให้ด่านบ้านฮวก ให้เป็น “ด่านถาวร” โดยอนุญาตให้ประชาชนทั้งสองประเทศสัญจรไปมาเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคและบริโภคระหว่างกัน  ซึ่งมีการกำหนดระเบียบการสัญจรไปมา ประเภทสินค้าที่สามารถติดต่อซื้อขาย โดยมีหน่วยงาน 2 ส่วนที่สำคัญในการกำกับดูแล ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ (ศอป.ปค.) อำเภอภูซาง และศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย

   วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมทีมวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ด่านบ้านฮวก และด่านปางมอน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้ามแดน ที่จะส่งผลไปยังการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในอนาคตต่อไป

 


ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 18:01:09

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน