แชร์ Twitter   
517
  

     กองบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อเสนอแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 - 2564 ผ่านระบบ NRMS

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
กองบริหารงานวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กำหนดจัดประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
ให้นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการเสนอขอโครงการวิจัยอย่างถูกต้อง
ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้
“หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย
     1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
     2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)
     3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
     4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
     5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
     6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
     7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform 16 Program ดังนี้
1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
     P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กำลังคนคุณภาพ
     P.2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
     P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
     P.4 AI for All
     P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และ การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
     P.6 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
     P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
     P.8 สังคมสูงวัย
     P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
     P.10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
     P.11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)/เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร
     P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
     P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
     P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
     P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City)ภาพ :   นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   kolpornphus.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/11/2562 10:48:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน