Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::246

     SEEN ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS 63

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบ TCAS 63 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ และ ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ

ภาพ :   ปริฉัตร เรือนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    ปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 13:39:18

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน