Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::122

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คัดเลือกนักเรียนชั้นม.6 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาตามโครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปี 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาพิเศษ) ตามระบบ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมหาลัยวิทยาลัยพะเยามีนโยบายจัดสรรที่นั่งเรียน จำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนรับแต่ละหลักสูตร/สาขา ทั้งหมด ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ


ภาพ :   ณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 14:31:47

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน