แชร์ Twitter   
494
  

     คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม

     เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมที่ 1 สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีการเข้าพบผู้บริหารของโรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันในอนาคต จากนั้นเข้าพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อแนะแนวและทำความเข้าใจระบบสอบ T-CAS มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมแนะนำหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรควบ 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
ข้อมูล : ผศ.ดร.คมกฤช ตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.คมกฤช ตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 16:21:26

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน