Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::550

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย (MOU)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย (MOU)
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การวิจัย และประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และได้ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปงมหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเกษตรแห่งชาติ โดย ว่าที่ ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 23:41:56

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน