แชร์ Twitter   
405
  

     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

MIS_UP_CR

    วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 อีกทั้งมีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS63” จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


     เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงระบบ TCAS แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความหลากหลาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 9:30:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน