แชร์ Twitter   
370
  

     “UPITI” ร่วมกับคณะพลังงานฯ พัฒนาโรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกับระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยีให้กับวิสาหกิจชุมชน

UPITI

กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมืออุตสาหกรรม UPITI ได้ดำเนินโครงการ Talent Mobility ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สูงขึ้น โดยได้พัฒนาโรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกับระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เพื่อการจัดการการแปรรูปกล้วยของกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา" ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัญไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดย ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ นักวิจัยจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นนักวิจัยในโครงการ

 

การพัฒนาโรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกับระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เพื่อการจัดการการแปรรูปกล้วยของกลุ่มกล้วยอบราชสาส์น  มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการแปรรูปกล้วยด้วยระบบโรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกับระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยี อีกทั้งช่วยลดต้นทุน พัฒนา และควบคุมข้อมูลกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในรูปความร้อนและการผลิตกระแสไฟฟ้า


ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณปอชญา ชุมสุวรรณ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
ภาพ :   น.ส.เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 10:33:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน