Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::151

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้มีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS63” จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 


ภาพ :   ช่างภาพ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 15:56:49

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน