แชร์ Twitter   
1183
  

นิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธานำเสนอผลงานแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GEOMATE ครั้งที่ 9 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

3S-R Laboratory
นายนิพันธ์ อินสุข นิสิตระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เดินทางไปนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Int. Conf. on Geotechnique, Construction Materials and Environment ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที 20-22 พฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อเรื่อง Investigation of physical model on soft soil reinforced by rigid inclusions under cyclic loading โดยมี ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย เป็นที่ปรึกษา โดยหัวข้อดังกล่าวเป็นความร่วมมือในด้านการวิจัยระหว่างสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและห้องปฏิบัติการ 3S-R Laboratory แห่ง Universit? Grenoble Alpes ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างงานวิจัยและนวตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการรวมถึงการเสริมสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือนานาชาติ
ภาพ :   ดร.อภิชาต บัวกล้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.อภิชาต บัวกล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/11/2562 16:16:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน