แชร์ Twitter   
1041
  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกแนะแนวสัญจรวันที่ 2 ณ จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาเป็นวันที่ 2 ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ และโรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนพยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรจุลชีววิทยา และหลักสูตรชีวเคมี ตลอดจนหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/11/2562 10:36:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน