แชร์ Twitter 
412
   SDG

     SEEN ร่วมประชุมหาสร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม (REEN) ดร.สุรัตน์ เศรษฐโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือสร้างความร่วมมือกับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก.อบจ.แพร่ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัด อบจ.แพร่ นายฐาปกช หลุกทิพย์นภา นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการ ในการร่วมหารือและพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้น (short course) บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/11/2562 15:34:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน