แชร์ Twitter   
661
  

     คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพ (AAQA) คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมแนวทางการบริหารงสนคณะฯและงานผลิตสื่อนวัตกรรมฯ

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพ (AAQA) คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมแนวทางการบริหารงานคณะฯและงานส่งเสริมนวัตกรรมฯ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพ (AAQA) คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดประชุมแนวทางการบริหารงานคณะฯ และงานผลิตสื่อนวัตกรรมฯ การใช้ระบบ LMS ตอบโจทย์ Super KPI ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ทันต่อความการของนิสิตที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา วิทยากรบรรยายพิเศษโดยคุณเพ็ชร พงษ์เฉย คุณเกศณีย์ งามจิตต์ คุณยุพา คุ้มคำ คุณธนากร ภู่กร และคุณสุรใจ สุนทรพัฒนกุล จากงานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   Pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/11/2562 17:59:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน