แชร์ Twitter   
841
  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกแนะแนวสัญจรวันที่ 3 ณ จังหวัดพิจิตร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกแนะแนวสัญจรวันที่ 3 ณ โรงเรียนตะพานหิน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาวันสุดท้าย ณ โรงเรียนตะพานหิน และโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรจุลชีววิทยา และหลักสูตรชีวเคมี ตลอดจนหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/11/2562 16:29:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน