แชร์ Twitter   
744
  

     บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการกลุ่มการสื่อสารศึกษาครั้งที่ 4/2562

การสื่อสารสื่อใหม่_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

     อาจารย์ณัฎฐา นันทตันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างแพทย์และผู้สูงอายุ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารรวมถึงปัญหาในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้สูงอายุในการตรวจรักษา และศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างแพทย์กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและช่วยลดปัญหาในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้สูงอายุ ในงานประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมบวรรัตน์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  กับศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพ :   สาขาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   Pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2562 0:01:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน