แชร์ Twitter   
810
  

     อาจารย์และนิสิตปริญญาโท SEEN เข้าร่วมประชุมวิจัยไทย-จีนทางด้าน Climate change

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี และ นายอภิวัฒน์ ไฝเครือ นิสิตปริญญาโทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้หน่วยวิจัยมลพิษในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (APCC) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม The 7th China-Thailand Joint Seminar on Climate Change ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 ณ HOLIDAY INN RESORT KRABI จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยแนวหน้าทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศจีนและประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้างานวิจัยในประเด็นลักษณะความแปรปรวนภูมิอากาศในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ปัจจัยที่มีผลต่อการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์ภูมิอากาศในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในพื้นที่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย และเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และช่วยพัฒนานักวิจัยไทยทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่า"อาจารย์และนิสิตปริญญาโท SEEN เข้าร่วมประชุมวิจัยไทย-จีนทางด้าน Climate change"งก้าวกระโดด ภาพ :   ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2562 8:38:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน