แชร์ Twitter   
831
  

     การประชุมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่เวทีการจัดอันดับในระดับนานาชาติ (THE impact ranking)

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และกองบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมคณะทำงาน THE Impact ranking ขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.-13.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เพื่อทำความเข้าใจและหารือแนวทางในการนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ THE Impact ranking ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
 

THE Impact ranking เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมหรือสร้างผลกระทบต่อสังคม โดยประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 SDGs และใช้ตัวชี้วัดอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้การเปรียบเทียบมีความครอบคลุมและสมดุลในทั้งสามด้าน ได้แก่ การวิจัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ


คณะทำงาน  THE Impact ranking ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
 2. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี (ผู้ช่วยอธิการบดี)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี (ผู้ช่วยอธิการบดี)
 4. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)
 5. นางสาวกัลวรา ภูมิลา (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 6. นางณัฐธิดา ชาวน่าน (ผู้อำนวยการกองกลาง)
 7. นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน (ผู้อำนวยการกองกลางอาคารสถานที่)
 8. นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์ (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์)
 9. นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา (หัวสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์)
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 12. นางสาวอัญชลี เทียมคีรี (ผู้อำนวยกองบริหารงานวิจัย)
 13. นางสาววินิตตา ลือชัย (หัวหน้างานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ)
 14. นางสาวสุดาพร อาจหาญ 
 15. นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ

 
ภาพ :   นางสาวเบญจรัตน์ สีวะสา /นางสาวอรญา ตันปิงเมือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเบญจรัตน์ สีวะสา /นางสาวอรญา ตันปิงเมือง   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 15:29:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน