Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::362

     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

แนะแนวสัญจร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ บุคลากรฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อชี้แนะแนวทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น และเป้าหมายในชีวิตตามความใฝ่ฝันให้แก่นักเรียน รวมถึงแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนให้ทราบถึงแนวทาง และวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์


ภาพ :   ธนภชสร เทพละออ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 15:32:40

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน