แชร์ Twitter   
653
  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

แนะแนวสัญจร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ บุคลากรฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อชี้แนะแนวทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น และเป้าหมายในชีวิตตามความใฝ่ฝันให้แก่นักเรียน รวมถึงแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนให้ทราบถึงแนวทาง และวิธีการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์




ภาพ :   ธนภชสร เทพละออ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 15:32:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน