แชร์ Twitter   
793
  

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

การจัดการธุรกิจ_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
     ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา : "นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (4th National Conference & 2nd International Conference Chaopraya University : "Innovation for Strengthening Sustainable Development") วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ภาพ :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/12/2562 11:24:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน