แชร์ Twitter   
667
  

SEEN ร่วมประชุมหาสร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศรษฐโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ดร.สุชัญญา ทองเครือ ดร.มนตรี แสนวังสี ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา และดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ร่วมประชุมหารือสร้างความร่วมมือกับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกังสดาล พรมเสน นายฐาปกช หลุกทิพย์นภา และนางสาวณัฐญา ชมภูศรี ในการร่วมหารือและพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้น (short course) บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม SEEN 1204 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/12/2562 17:25:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน