Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1548

     บทความวิจัยนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Physics: Conference Series

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนายไตรทศ เลียงหิรัญถาวร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 (โครงการ วมว.) ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง A period-based measurement for grounding capacitance meter with arduino using a relaxation ในวารสาร Journal of Physics: Conference Series (JPCS) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีฐิตินันต์ กาศโอสถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
สามารถอ่านผลงานวิจัยได้ที่ 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1380/1/012074/pdf?fbclid=IwAR1s3gCpQa7QSyo_oQr502gDZLxptje47krZsN_Q7tKzlAMSEFpTnqs30YA 


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/12/2562 15:46:07

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน