แยกขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดในมหาวิทยาลัยพะเยา 20/12/2562 11:23:51น. 2750

แยกขยะในม.พะเยา

ปัญหาและอุปสรรค

ประเภทของขยะมูลฝอยที่มากกว่าที่สุด ได้แก่ ถุงพลาสติก/พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 41.52 และมีขยะประเภทโฟมซึ่งรวมอยู่กับขยะมูลฝอยทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 7.12 ปัญหาการคัดแยกขยะนั้นเมื่อเรียงลำดับความสำคัญแล้ว เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของนิสิต การขาดการจัดการที่ดี และการขาดจิตสำนึก อุปสรรคในการคัดแยกเกิดจากความยุ่งยาก ไม่มีแรงจูงใจในการคัดแยก ไม่ทราบว่าจะต้อง     คัดแยกขยะชนิดใดบ้างและจะนำไปทำอะไร

มีการดำเนินงานอย่างไร

1.ได้ดำเนินวางจุดทิ้งขยะภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการติดป้ายการคัดแยกขยะ           เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มาใช้บริการ โดยมีถังขยะแยกประเภทวางไว้ตามพื้นที่ต่าง ๆ

2. ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ และการรณรงค์ทิ้งขยะให้ตรงถังขยะแยกประเภท ที่กำหนดให้ การลดปริมาณของเสีย เช่น รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์งดใช้กล่องโฟม รณรงค์ใช้แก้วส่วนตัว โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Facebook Line เป็นต้น

          3. ตรวจสอบความถููกต้องของการคัดแยกขยะ เมื่อมีการตั้งถังขยะตามจุดที่กำหนดโดยแม่บ้านประจำ และจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการทิ้งขยะแต่ละประเภทในทุกๆวัน

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ

         • ช่วยลดปริมาณขยะลง เช่น ขยะเปียกสามารถนำไปหมักทำเป็นเชื้อเพลิงหรือก๊าซชีวภาพได้
           • ช่วยเพิ่มรายได้ เนื่องจากขยะรีไซเคิล สามารถคัดแยกเพื่อนำไปขายได้ เช่น พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว เหล็ก โลหะ
           • เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ดูสะอาดตา
           • ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ เนื่องจากขยะอันตราย และขยะติดเชื้อจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
           • ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพราะการคัดแยกขยะอันตราย เช่น หลอดไปที่แตก หรือของมีคม ออกจากขยะทั่วไปจะช่วยลดการบาดเจ็บจากการถูกของมีคมบาดได้
  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภูติวัต สุวิชัย นิสิตฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ภูติวัต สุวิชัย นิสิตฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/12/2562 11:23:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน