แชร์ Twitter   
544
  

     รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบที่ 2)

 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบที่ 2)

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบที่ 2) 


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และจะสำเร็จการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้ใบระเบียน การศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการ พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

- ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือโครงการฯ พิเศษ และไม่มีต้นสังกัด ไปใช้ทุน


หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- สอบสัมภาษณ์


หลักเกณฑ์การบรรจุและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

หากได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จะได้รับอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน ดังนี้

- ได้รับอัตราเงินเดือน ในอัตราเดือนละ 23,220 บาท

- ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ อัตราเดือนละ 30,000 บาท


วิธีสมัครเข้ารับการคัดเลือก

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ตามขั้นตอน ดังนี้

- บันทึกข้อมูลในระบบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

- พิมพ์ใบสมัครจากระบบสมัครงาน

- ยื่นใบสมัครงานพร้อมแนบเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าทาี่ตรวจสอบ

- ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน 500 บาท ที่กองคลัง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

- ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐาน ที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครดำเนินการครบทุกขั้นตอน


>> อ่านประกาศรับสมัคร  <<               >> เข้าสู่ระบบสมัครงาน  <<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 4756  คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ  1041 กองการเจ้าหน้าที่

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่

Website: www.dentistry.up.ac.th

Facebook: www.facebook.com/DentPhayao
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2562 12:17:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน