แชร์ Twitter   
848
  

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับ นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการระดับดี

ผลงานทางวิชาการระดับดี
          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ที่ได้รับรางวัลระดับดี จากการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “ABC การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ” การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference – PULINET 2020 Library Transformation in a Disrupted World) จัดโดย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ทั้ง 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ :   นายนครินทร์ โนรินทร์ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2563 11:24:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน