แชร์ Twitter   
272
  

คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีการทำบุญสืบชะตาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้การทำงาน มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเป็นหนึ่งเดียวได้

 ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 10:06:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน