แชร์ Twitter   
166
  

     สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ My Guest, Best Practice

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารได้รับเกียรติจากคุณปานฤทัย คงยิ้มละมัย นักประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ บรรยายพิเศษในหัวข้อการสื่อสารขององค์การธุรกิจบริการด้านสุขภาพ และกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การ ให้กับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ My Guest, Best Practice ของสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายให้นิสิตได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อเตรียมพร้อมทางด้านวิชาชีพกับการทำงานสื่อสารองค์การในยุคปัจจุบัน
ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 19:48:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน