แชร์ Twitter   
885
  

     ม.พะเยา จัด การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “ Research and Innovation for Local and Global Development ”

 การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

        วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovation for Local and Global Development” ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ สู่สังคม ในระดับชาติ ได้แก่ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ และระดับสากลต่อไป

การจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยในครั้งนี้ นับเป็นการ เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา จากหลายสถาบัน ได้มานำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งผลงาน เหล่านั้นจะนำไปสู่การสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และการพัฒนาประเทศสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนองค์กร ตามเป้าหมายของการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งต้องการ ให้เกิดการเสริมพลังจากการบูรณาการการทำงานจากหลากหลาย สถาบัน (Synegy) เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างคล่องตัว (Mobility ) เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งมีเป้าหมาย ในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ (innovation) ต่อไป

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล , ภูติวัต สุวิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/1/2563 16:43:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน