แชร์ Twitter   
1174
  

     สุดเจ๋ง! นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing Contest) ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

การตลาด_มหาวิทยาลัยพะเยา

          นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 3 นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน และนางสาวชุติสรา ศักดิ์ไพศาล ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing Contest) ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จากทั้งหมด 11 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ โดยมีอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรการตลาด และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการตลาดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
ภาพ :   อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 17:55:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน