แชร์ Twitter   
1847
  

     คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก เข็ม และดวงประทีป ให้แก่นิสิตคณะพยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

พิธีมอบหมวก เข็ม และดวงประทีป ให้แก่นิสิตคณะพยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วันที่ 25 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์.ดร ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหมวก เข็ม และดวงประทีป ให้แก่นิสิตคณะพยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง PKY 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า เพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันของวิชาชีพพยาบาล เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่นิสิต ก่อนที่จะออกฝึกภาคการเรียนรู้ ณ แหล่งฝึกประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร ปะราลี โอภาสนันท์ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และช่วงที่สองเป็นพิธีมอบหมวก เข็ม และดวงประทีปให้แก่นิสิต
ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/1/2563 12:20:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน