แชร์ Twitter   
695
  

     SEEN สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยพะเยา TCAS รอบที่ 1

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 25 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี และคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 ( Portfolio) ณ อาคารเรียนรวม หลังใหม่ ห้อง CE05202 ทั้งนี้คณาจารย์ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีนิสิตรุ่นพี่ให้การดูแลและคำแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    ปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/1/2563 15:20:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน