แชร์ Twitter   
1088
  

     นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย Conference case study เรื่อง “Parapneumonic Effusion”

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย Conference case study เรื่อง  “Parapneumonic Effusion”

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย Conference case study เรื่อง  “Parapneumonic Effusion”

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงานรายวิชา ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (Practicum in Primary Medical Care) ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน กลุ่มที่ 1 จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ นางสาวพิมผกา    คำเพียร  นางสาวอัญญาพร   จวนมั่น นางสาววิชญา  ใจแก้ว นางสาววิภาดา    พรหมเทศ นางสาววณิชยา ธีรติวาณิชย์ นางสาวศิรประภา   วงศ์เสนา นางสาวศศิวิมล แสงรัตนางกูร และนางสาวภรณ์นิภา  แจ่มอยู่ พร้อมด้วย อาจารย์ วิมลมาศ จันทร์เชื้อ อาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยพะเยา แพทย์หญิง อภิญญา สิทธิผล คุณสุจินดา  ศรีวิชัย หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก คุณพีระดา  ชัยวรรณะ  หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน คุณโสภา เจ็นจัด หัวหน้าตึกผู้ป่วยในชาย คุณสมนึก แซ่ตั้ง คุณอรนุช สุดเล็ก อาจารย์พี่เลี้ยง ได้ร่วมประชุมปรึกษาทางการพยาบาลเรื่องParapneumonic Effusion”ประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรคเบื้องต้น และการวางแผนการพยาบาล การฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง จากทุกท่านที่กล่าวนามถึงข้างต้น และนายแพทย์สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า คุณเอกกมล วงศ์ชัย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าทุกท่าน

 

ภาพ :   คุณพีระดา ชัยวรรณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2563 18:16:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน