Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::400

     บุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9”

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9”

       เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2563 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9ซึ่งแบ่งโซนกิจกรรมออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่นักวิจัย ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา และ โซนนำเสนอผลงานวิจัย อาคารเรียนรวมหลังใหม่ CE มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะศิลปศาสตร์มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน รายนามดังต่อไปนี้

 1. ดร.ดารินทร อินทับทิม                        อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
 2. อาจารย์ภัทรพงศ์ พื้นงาม                    อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
 3. อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์               อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย (สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 4. นางสาวปานตะวัน หล้าเพชร               นิสิตคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการศึกษา
 5. นายศักดินา สุทธิพันธุ์                        นิสิตคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการศึกษา
 6. นายทรงวุฒิ ทับทวี                            นิสิตคู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการศึกษา
 7. นางสาวปวลี ดวงดี                            นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

 

นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation รายนามดังต่อไปนี้


 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
 4. ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์

         

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / และขอขอบคุณภาพจากเพจพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ           

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
ติดตามข่าวสารและดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / และขอขอบคุณภาพจากเพจพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/1/2563 11:33:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน