Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::197

     ขอแสดงความยินดีกับ นายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2)

ขอแสดงความยินดีกับนายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2)
ในวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายเทพนิมิตร พุ่มไพจิตร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเกษตรศาสตร์ 2) นำเสนอเรื่อง การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมกึ่งการค้าในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับภาคเหนือตอนบนเขต 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/1/2563 13:22:06

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน