Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::256

     โครงการอบรมความรู้ด้านการทำวิจัย

อบรมความรู้ด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาเขตเชียงรายได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการทำวิจัยขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนเพื่อให้มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย


ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/1/2563 8:35:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน