แชร์ Twitter   
1163
  

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิริกมล แสงมีอานุภาพ ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ ดร.พิมพ์ใจ แสงความสว่าง ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 8  ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/2/2563 13:40:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน