Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::204

     ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์และทีมนักวิจัย Unit of Excellence ด้านภาษาอังกฤษ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์และทีมนักวิจัย Unit of Excellence ด้านภาษาอังกฤษ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี และทีมนักวิจัย Unit of Excellence ด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ และนายกิตติพนธ์ เจริญกุศล ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย แก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และติดตั้ง Application ฝึกออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ จัดทำเป็นบทความวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าของผลงานและตอบสนองต่อการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
ติดตามข่าวสารและดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/2/2563 10:41:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน