Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::249

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม “อาจารย์ป้าสอนหลาน”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมนักเรียนประจำเดือน ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนหอพัก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์กิตติมา ศศะนาวิน มาบรรยายในหัวข้อ “อาจารย์ป้าสอนหลาน” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจโลกและชีวิตในการปรับตัวตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยหลักความเข้าใจชีวิตเชิงจิตวิทยาสมดุลชีวิตจริง ณ ห้องประชุม UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/2/2563 9:49:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน