Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::184

     ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิจัย_มหาวิทยาลัยพะเยา

       ทีมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และคณะ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยา สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดร.ฑาริกา พลโลก และคณะ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไปสู่ เมืองเศรษฐกิจชายแดน ดร.นิรมล พรมนิล และคณะ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง โอกาสการส่งออกสินค้าภาคเหนือสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา นำเสนอ อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง การจัดการบริษัทขยะจำลองแบบมีส่วนร่วมของตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อาจารย์ชาญชัย พรมมิ และคณะ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมจากมุมมองนักท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ และดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ เข้าร่วมงานประชุมด้วย

       และได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการกองบรรณาธิการ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานจากผลงานที่ได้รับคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น จาก 137 ผลงาน โดย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และคณะ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ผลงานเรื่อง การศึกษาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยา สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ ดร.ฑาริกา พลโลก และคณะ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น รองอันดับ 1 ผลงานเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไปสู่ เมืองเศรษฐกิจชายแดน


ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/2/2563 10:22:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน