Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::332

     มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ


                วันนี้ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา  รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  สุดรุ่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์  และดร.ดวงกมล บางชวด ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯ (ด้านการศึกษา) ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง สำนักงานอธิการบดี หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือน นิสิตทุนพระราชทานฯ จำนวน 28 คน  โดยมี คณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีนิสิตกัมพูชาเข้าศึกษา ให้การต้อนรับ โดยที่ประชุม นิสิตทุนพระราชทานฯ ได้นำเสนอการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ห้อง CE14203 มหาวิทยาลัยพะเยา

       สำหรับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งปัจจุบันมีนิสิต และนักเรียนกัมพูชาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / งานวิเทศสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/2/2563 15:39:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน