แชร์ Twitter   
684
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

พบผู้บริหารภาครัฐและเอกชน
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ เดินทางพบผู้บริหารภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ดังนี้
1) ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
3) นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4) นายปริญญา นามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5) นายวีระชัย วงษ์วีระนิมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟรา พลัส จำกัดภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/2/2563 17:29:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน