Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::148

     นิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/2/2563 11:38:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน